Akcja Katolicka

Jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI we wrześniu 1928 r. Nazwa "Akcja Katolicka" pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z 18 grudnia 1903 r. Ten sam papież w encyklice "Il fermo proposito" dał podstawy teologiczne Akcji Katolickiej pod hasłem "instaurare omnia in Christo".
Formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI w encyklice "Ubi arcano Dei" z 23 grudnia 1922 r. W tej encyklice papież dał impuls do założenia Akcji Katolickiej w Kościele, przez określenie jej celu, istoty, programu, skierowanie zachęt i przestróg w myśl hasła "Pax Christi in Regno Christi". Ten sam papież w encyklice "Divini Redemptoris" wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.
W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się na Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu, odbytej w dniach 28-30 kwietnia 1930 r. Dnia 27 listopada 1930 r. papież Pius XI zatwierdził Statut Akcji Katolickiej obowiązujący w całej Polsce. Dwa dni później, kardynał A. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Pierwszym jego dyrektorem został mianowany bp Stanisław Adamski. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrany został św. Wojciech. Jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. 
W latach 1939 - 1945 Akcja Katolicka musiała zawiesić swą działalność z powodu trwania II wojny światowej. Z kolei po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny. Impulsem do ponownego powołania do życia Akcji Katolickiej w Polsce stała się wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów polskich w czasie wizyty "ad limina" w Rzymie, 12 stycznia 1993 r. Papież powiedział wtedy:

"...Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła." W wyniku tej zachęty powołano Zespół Studyjny do spraw Akcji Katolickiej powołany przez Konferencję Episkopatu Polski (abp. J. Michalik, bp E. Frankowski i bp P. Jarecki oraz sześciu konsultorów świeckich). W roku 1996, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp, powołał dekretem z dnia 2 maja Akcję Katolicką w Polsce.
Celem Akcji Katolickiej jest współpraca katolików świeckich z biskupami i księżmi w celu rozwoju Kościoła katolickiego. Dzieje się to poprzez pogłębienie życia religijnego członków akcji, reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej a także poprzez kształcenie przyszłych działaczy katolickich, którzy będą mogli aktywnie działać w życiu społecznym. 
Ponadto Akcja Katolicka może prowadzić działalność oświatową (prowadzić szkoły katolickie), działalność wychowawczą (prowadzić przedszkola i świetlice), działalność wydawniczą (prowadzić drukarnię, drukować biuletyny, gazety, książki katolickie), działalność kulturalną (prowadzić świetlicę, bibliotekę, czytelnię książek i czasopism katolickich), działalność informacyjną (prowadzić rozgłośnię radiową, gazetę parafialną), działalność dobroczynną (obsługiwać stołówkę dla ubogich, noclegownię, kasę pożyczkową), działalność turystyczną (organizować pielgrzymki i wycieczki), działalność sportową (obsługiwać konkursy i zawody), działalność ekologiczną, działalność rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, a w koniec także działalność gospodarczą (np. działalność na rzecz pomocy bezrobotnym i samotnym). Możliwości angażowania się są ogromne.
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha zawiązał się 11 listopada 1995 r. na rekolekcjach formacyjnych w Zboiskach k/Sanoka. Pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się 29 stycznia 1996 r. a powołany został 9 maja 1998 r. przez dekretem Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Józefa Michalika. Pierwszymi członkami byli: Kabala Kazimierz, Kabala Stanisław, Krajnik Halina, Makarczak Zbigniew, Malec Adam, Malec Franciszek, Malec Krystyna, Malec Zofia, Pałacki Wiktor, Stach Kazimierz, Walko Antoni, Zajdel Janina, Zajdel Krystyna, Zarzyczny Adam, Zarzyczna Maria, Zarzyczny Stanisław. Asystentem  oddziału został ks. Proboszcz Jan Krupiński. Pierwszym Prezesem POAK był P. Stanisław Zarzyczny, następnie P. Zbigniew Makarczak. Od 2001roku funkcję prezesa POAK pełni P. Krystyna Zajdel. 

Członkowie POAK spotykają się na zebraniach w pierwsze piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Działania członków POAK w parafii:

  • prowadzenie Drogi Krzyżowej na „Gruszkę”
  • czuwanie w Wielką Sobotę  przy Grobie Pana Jezusa
  • organizacja pielgrzymek parafialnych
  • wydawanie „Echa parafialnego”, kalendarzy
  • przygotowanie uroczystości parafialnych: Boże Ciało. Prymicje, Dni Kapłańskie, jubileusze itp.
  • organizacja festynów bezalkoholowych, spotkań opłatkowych, wieczorów kolęd, spotkań z ludźmi starszymi i samotnymi
  • prowadzenie adoracji noworocznej przy żłóbku
  • prowadzenie biblioteki katolickiej
  • organizacja zbiórki żywności dla potrzebujących
  • współpraca z innymi wspólnotami działającymi w parafii

Członkowie POAK dbają o swój wzrost duchowy.  Uczestniczą w spotkaniach formacyjnych na zebraniach Parafialnego Oddziału, uczestniczą w miarę możliwości w spotkaniach formacyjnych prowadzonych przez Diecezjalny Odział Akcji Katolickiej, Dniach Skupienia, rekolekcjach, pielgrzymkach i zapoznają się z wydawanymi biuletynami.