Kalendarium św. Wojciecha

956

Przyjście na świat św. Wojciecha - Libice u ujścia Cydliny do Łaby w Czechach;przedostatni                  z siedmiu synów księcia Sławnika w Strzeżysławy otrzymuje na chrzcie imię Wojciech. W wieku dziecięcym ofiarowany Matce Bożej.

961

Opat weissenburski Adalbert w drodze na Ruś z wizytą w Libicach udziela
Wojciechowi specjalnego błogosławieństwa.

972

Wojciech w Magdeburgu otrzymuje przy bierzmowaniu swoje imię Adalbert.

972 - 981

W szkole Magdeburskiej pod kierunkiem Oktryka studiuje filozofię i
teologię, przyjmuje święcenia subdiakonatu.

981 - 982

W Pradze pełni służbę przy biskupie Dytmarze, otrzymuje diakonat i kapłaństwo.

982

Umiera biskup Dytmar, Wojciech zostaje wybrany biskupem Pragi.

983

3 VI otrzymuje mitrę i pastorał z rąk cesarza Ottona II w Weronie, a 29 VI
- sakrę biskupią z rąk metropolity Moguncji Willigisa, odbywa skromny ingres
do Pragi.

983 - 992

Przebywa w klasztorze benedyktyńskim świętych Bonifacego i Aleksego na 
Awentynie w Rzymie. Odbywa nowicjat i składa śluby zakonne.

992

Metropolita Willigis wzywa Wojciecha z powrotem do Pragi. Papież Jan XV
decyzję tę podtrzymuje.

993 - 994

Wojciech wraca do diecezji i zakłada klasztor benedyktyński w Brzewnowie.
Popada w zatarg z możnowładztwem na tle pogwałcenia azylu kościelnego.

994

Powtórnie opuszcza Pragę. Prawdopodobnie przez Węgry udaje się do Rzymu
na Awentyn. Zawiera przyjaźń z nowo koronowanym cesarzem Ottonem III.

995

W Libicach wymordowano prawie całą rodzinę Sławnikowiców. Papież Grzegorz
V nakazuje Wojciechowi powrót do Pragi. Jeśli tam nie zostanie przyjęty może  
udać się na misje.

995/996

Odbywa pielgrzymkę do Tours, Fleury i St. Denis we Francji.

996/997

Przybywa do Polski. Serdecznie przyjęty przez Bolesława Chrobrego. Udaje 
się na misje do Prusów.

997

23 IV w piątek ginie śmiercią męczeńską na ziemi Prusów. Bolesław
sprowadza jego ciało do Gniezna.

999

Odbywa się Kanonizacja w Rzymie.

1000

Przy grobie św. Wojciecha odbywa się zjazd gnieźnieński. Z pielgrzymką
przybywa cesarz Otton III.