Dzieło Pomocy Powołaniom

Powołanie rozumiemy jako osobiste wezwanie danej osoby przez Boga do wypełniania w życiu określonych funkcji i zadań pod­czas ziemskiej drogi do domu Boga Ojca. Powołaniem duchownym jest powołanie do kapłaństwa, życia konsekrowanego zakonnego oraz życia w świecie. Obejmuje to zarówno powołania męskie i żeńskie, a także lokalne i misyjne.

Dzieło Pomocy Powołaniom jest wspólnotą osób, które modlą się w intencji powołanych i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, odpowiadając tym samym na prośbę Chrystusa „Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo”

Dzieło to w archidiecezji przemyskiej liczy obecnie około 5 000 członków w zasadzie ze wszystkich parafii. Większość z nich to ludzie, którzy cierpieniem pomnażają moc swojej modlitwy. Do DPP włącza się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych. Alumni, kilka razy w roku odwiedzają parafie archidiecezji i spotykają się z członkami DPP, wyrażając im swoją wdzięczność. Za wspólnotę DPP co tydzień we czwartek odprawiana jest Msza święta, w której całe seminarium poleca ich Panu Bogu, w ten sposób wyrażając swoją pamięć i wdzięczność. Obecnie diecezjalnym opiekunem dzieła jest ks. Piotr Kandefer.

W parafii p.w. św. Wojciecha w Tarnawie Górnej w 1995 r. dzieło to podjęło ponad 70 osób. Członkowie Parafialnego Dzieła Pomocy powołaniom łączą się w modlitwie duchowo w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Warunki włączenia się do dzieła:


Członkiem dzieła może zostać każdy ochrzczony. Po ukończeniu czternastego roku życia decyzję taką podejmuje się samodzielnie, wcze­śniej zaś powinien włączyć się do odpowiedzialności za nią ktoś doro­sły (rodzice, bliski krewny, kapłan – duszpasterz, siostra zakonna, itp.).

Włączający się do dzieła deklaruje rodzaj zobowiązania (modlitwa: np. akt strzelisty lub Ojcze nasz, lub Zdrowaś Maryjo, litania, dziesiątek różańca, udział we Mszy świętej z Komunią świętą, abstynencja od napojów alkoholowych lub post o chlebie i wodzie, itp.) i jego częstotli­wość (np. codziennie, raz w miesiącu, raz w tygodniu, raz w roku, co jakiś czas, w miarę możliwości, itp.) oraz czas trwania (np. przez rok, miesiąc, tydzień, itp.). Czas ten nie powinien przekraczać jednego roku.

Na czas włączenia się do dzieła, każdy podejmujący je otrzymuje trzy szczegółowe intencje modlitewne (imię osoby powołanej lub inten­cję związaną z celem dzieła). Pierwszą z tych intencji miałby jednak prawo podać sam (np. za kogoś z rodziny, za miejscowego duszpasterza, znaną mu osobę powołaną lub intencję bardziej ogólną ale związaną z charakterem dzieła).